جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.
امام حسین (ع)

طراحی و اجرا توسط آرتیزان